EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Initiatieven

De Utrecht Talent Alliantie verbindt, versterkt en versnelt initiatieven die bijdragen aan een weerbare en wendbare regionale arbeidsmarkt waar elk talent telt.

Wat we doen

Alleen door samen te werken realiseren we doorbraken en halen we onze doelstellingen. Dat is de opgave van de Utrecht Talent Alliantie.

 • We geven richting en sturing zodat doelstellingen worden behaald
 • Versterken en verbinden initiatieven in de regio
 • Investeren in structurele faciliteiten
 • Coördineren inzet en middelen
 • Voorkomen versnippering en overlap van initiatieven

Legenda:

Gezonde mensen:

Preventie, sociale innovatie, voeding & gezondheid en life sciences

Filters

Sector
UTA Doelstelling
Loopbaanstap

Future Care Labs

Door slimme innovaties aan te bieden in de Future Care Labs worden ruimtes gecreeërd om te experimenteren en te oefenen met zorgtechnologie. Ook het ervaren van zorg op deze wijze is deel van het leerproces. Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland leidt samen met de regionale zorgorganisaties op en probeert hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (toekomstige) zorgvraag. Door de krachten van Zorg- Techniek- en ICT- opleidingen te bundelen, leveren zij een bijdrage aan de innovatievraag die speelt in de regionale arbeidsmarkt.

Health Innovation School​

De Health Innovation School (HIS) richt zich op iedereen die direct of indirect werkzaam is binnen het domein van gezondheid, zorg en welzijn. De HIS staat voor leren innoveren en bouwen aan een innovatiecultuur in de eigen regio. Het programma is ontwikkeld als antwoord op de groeiende hoeveelheid veranderingen waar organisaties en mensen mee in aanraking komen. Harder werken is niet de oplossing, slimmer werken wel! De missie van de HIS is het borgen van de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van sociale innovatie bij talentvolle koplopers in de regio. Innovatie wordt door deelnemers aan de HIS niet langer als een los onderdeel van een organisatie gezien maar als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de geleverde diensten beschouwd.

Jouwzorgbaan.nl

Jouwzorgbaan.nl is dé site voor werken en leren in zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. De loopbaan van (toekomstige) professionals in zorg en welzijn staat centraal. Het loopbaanplatform biedt inspiratie en informatie over werken en leren in zorg en welzijn. Het helpt mensen online en persoonlijk (één-op-één loopbaancoaching) op weg bij een oriëntatie op de vele mogelijkheden in de sector zorg en welzijn. Ook is het dé plek voor vacatures, vakantiewerk en leerplekken in Midden-Nederland.

Zorgversterkers

De Zorgversterkers is een netwerkinitiatief van de Gemeente Utrecht en Utrechtzorg waarin samen met diverse partners en beroepsopleiders* mensen worden begeleid bij een loopbaanswitch naar de sector zorg en welzijn. De Zorgversterkers heeft als doel om met een combinatie van oriëntatie, onderwijs en flexibel werkgeverschap om zo te zorgen voor meer instroom en minder uitstroom van goed personeel. Deze branche-overstijgende aanpak houdt in dat professionals in zorg en welzijn met elkaar worden 'gedeeld’ binnen verschillende organisaties. Dat geeft medewerkers de kans om voor verschillende organisaties te werken. Alle betrokken zorg- en welzijnsorganisaties en beroepsopleiders werken samen aan een gezonde regionale arbeidsmarkt. *Zorgversterkers is een initiatief van de Gemeente Utrecht en Utrechtzorg in samenwerking met ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Utrecht Talent Alliantie, het UWV, het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht, Mobiliteit Utrecht en werkgevers in de zorg AxionContinu, Careyn, Santé Partners, Reinaerde, Altrecht, Amaris en het UMC Utrecht.

Utrechtzorg

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 85 aangesloten werkgevers wordt er samen gewerkt aan een gezonde regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en welzijnsorganisaties beschikken over voldoende en bekwaam personeel, nu en in de toekomst. Utrechtzorg faciliteert de samenwerking tussen alle betrokken partijen in de regio: zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en andere stakeholders. Ook maakt Utrechtzorg zich hard voor een realistisch en goed imago van zorg en welzijn, goede loopbaankeuzes van jongeren, vitale medewerkers die met plezier werken, en de zorg(banen) van de toekomst.

Praktijkverklaringen

Voorbeeld samenvatting tekst

Impulsaanvraag

Kun je met jouw plan een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Utrecht Talent Alliantie? Misschien kun je dan wel aanspraak maken op financiering door provincie Utrecht, partner van de Utrecht Talent Alliantie.

Er is een subsidieregeling in de maak: kortweg impulsregeling genoemd. Deze regeling is bedoeld om innovatieve arbeidsmarktaanpakken in de regio Utrecht van de grond te krijgen. Een samenwerking van meerdere partijen met vernieuwende ideeën en potentie om een substantiële bijdrage aan de ambities en doelstellingen te leveren, kan een beroep doen op deze subsidie.

Contact
 • 1

  VERKENNEN: De initiatiefnemers bespreken hun ideeën met coördinator UTA. Deze geeft eerste feedback en maakt een inschatting van de kansrijkheid. Een idee is kansrijk als er direct en met impact wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelen van de agenda van UTA.

 • 2

  TOETSEN: De coördinator toetst bij de relevante koepels uit het supportteam hoe zij de rijpheid en de kansrijkheid van een initiatief inschatten en geeft feedback aan de initiatiefnemers.

 • 3

  INBRENGEN: Bij voldoende kansrijkheid krijgen initiatiefnemers de gelegenheid hun plan, met eventuele aanpassingen op basis van eerdere feedback, te pitchen bij de leden van het supportteam.

 • 4

  EXPERTOORDEEL: Aan de hand van objectieve criteria geeft het supportteam een oordeel met een onderbouwing en een eventueel advies voor verbetering.

 • 5

  IMPULSPLAN: Het verbeterde plan wordt met advies voorgelegd aan de stuurgroep voor een impulsplan. Als alle lichten op groen staan kan de impulsaanvraag worden ingediend.

5 stappen naar een succesvol impulsplan

Tijdens het gehele proces wordt een initiatiefnemer begeleid door de coördinator UTA met ondersteuning van het kernteam UTA. In dit overzicht zie je hoe dit proces verloopt. Zorgvuldig en snel.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor financiering en de voorwaarden? Neem dan contact op met Joyce Oomen, coördinator van de Utrecht Talent Alliantie: