EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Initiatieven

De Utrecht Talent Alliantie verbindt, versterkt en versnelt initiatieven die bijdragen aan een weerbare en wendbare regionale arbeidsmarkt waar elk talent telt. Onderstaand overzicht toont alle initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de Utrecht Talent Alliantie, al dan niet met directe steun.

Wat we doen

Alleen door samen te werken realiseren we doorbraken en halen we onze doelstellingen. Dat is de opgave van de Utrecht Talent Alliantie.

 • We geven richting en sturing zodat doelstellingen worden behaald
 • Versterken en verbinden initiatieven in de regio
 • Investeren in structurele faciliteiten
 • Coördineren inzet en middelen
 • Voorkomen versnippering en overlap van initiatieven

Filters

Sector
UTA Doelstelling
Loopbaanstap
Maatschappelijke transitie

Regionaal Talentfonds

De partners binnen de Utrecht Talent Alliantie zetten zich in om in 2024 te starten met het Talentfonds Regio Utrecht. Hiermee kan bovenop bestaande middelen, aanvullende begeleidings- en scholingsmiddelen naar de regio worden gehaald. De bestaande middelen worden als het ware “onder de motorkap” verbonden en ontsloten via o.a. het online platform MaakJeStap. Doel is dat mensen die wonen in de regio Utrecht gemakkelijk om- en bijscholing kunnen volgen. Specifiek voor kraptesectoren zoals zorg, ict, onderwijs en techniek en die bijdragen aan maatschappelijke transities. Het fonds is er voor iedereen maar vooral voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Servicepunt techniek regio Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek

In het Servicepunt bundelen de Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, OOM, Wij Techniek, A+O Metalektro, FNV, de Werkgeverservicepunten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, UWV én de leerwerkloketten Amersfoort en Utrecht hun kennis, ervaring en netwerk. Met als doel om werkgevers en werkzoekenden in de bouw-, metaal en installatietechniek bij elkaar te brengen. Het Servicepunt Techniek is hét aanspreekpunt voor uw arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsvraagstukken in de technische sectoren in Midden Nederland.

Lerend Netwerk Utrecht Talent Alliantie

Hoewel de initiatieven inhoudelijk van elkaar verschillen, zijn er vaak ook overeenkomsten te ontdekken. Zo lopen deelnemende projecten vaak tegen dezelfde dingen aan. Om optimaal van elkaar te leren wordt een lerend netwerk opgericht. Daarbinnen leren initiatieven niet alleen binnen hun project maar ook van andere projecten. Dit proces wordt begeleid door de HU en Katapult.

LLO-Katalysator regio Utrecht

De LLO-Katalysator regio Utrecht is onderdeel van het landelijke programma LLO-Katalysator. Daarmee geven onderwijsinstellingen vanuit het middelbaar beroepsonderwijs, de hogescholen en de universiteiten een stevige impuls aan een leven lang ontwikkelen, zowel landelijk als in de regio’s.

Mobiliteit Utrecht

Mobiliteit Utrecht verbindt HR medewerkers en loopbaanprofessionals. Maandelijks worden er meerdere matchtafels georganiseerd waar kandidaten door hun mobiliteitscoach op een werkervaringsplaats, stage of voor een netwerkgesprek worden gematched, en komen hier vacatures en stages voorbij. Het netwerk zorgt dus voor de ondersteuning bij instroom, het ontwikkelen van behoud én doorstroom van medewerkers en kansrijke uitstroom van medewerkers. Door elkaar te ontmoeten is het vertrouwen groot en zijn de lijnen kort.

ICT-projecten regio Utrecht

De Utrecht Tech Community zet in op ontwikkeling en op het behoud van ICT talent voor de regio Utrecht. Dit doen we met verschillende projecten. De projecten zijn te verdelen in de volgende vier programmalijnen: versterking digitaal ondernemerschap; weer aan het werk; van werk naar werk; en van opleiding naar werk. Bekijk alle ITC projecten in de regio Utrecht via de tool van U-TECH Community.

Utrecht Leert

Utrecht Leert is dé plek voor onderwijsprofessionals in de regio Utrecht. Wij delen informatie, ideeën en verhalen. Laat je inspireren. Utrecht Leert is een initiatief van samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en (overheids-) partners. Ons doel is om het lerarentekort in de regio Utrecht terug te dringen en om leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Op die manier maken we de onderwijssector zowel kwantitatief als kwalitatief sterker.

TechnoHUB

De TechnoHUB leent zich perfect voor een avondcursus, workshop, vergadering of een andere manier van scholing voor werknemers. Ook wanneer werknemers zich willen omscholen zit je hier aan het juiste adres. De TechnoHUB is een opleidingslocatie waar leren, werken en innoveren samenkomen, om mensen van vandaag voor te bereiden op de beroepen van morgen. In de TechnoHUB werken het onderwijs, bedrijven en overheid samen.

Technologieraad Regio Utrecht

De Technologieraad is een samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties in de regio Utrecht, gericht op arbeidsmarktvraagstukken van Technologie. Het netwerk deelt kennis met elkaar en kan elkaars hulp inschakelen om bijvoorbeeld matches tussen ondernemers en onderwijs tot stand te brengen. Deze samenwerking is gericht op boven sectorale samenwerking en gezamenlijke uitvoering van activiteiten en projecten. Belangrijke thema's zijn 1) Instroom verhoging, 2) Duurzame inzetbaarheid/Leven Lang Ontwikkelen en 3) Digitalisering.

The Young Digitals​

The Young Digitals is een sociale onderneming die jongeren helpt met een baan te krijgen als marketeer. Dit doen ze door een tienweekse training te geven, waarin ze je voorbereiden voor het werkgebied. Hierna krijg je een certificaat. Dit certificaat geeft jou een geweldige kickstart voor jouw carrière als online marketeer.

Metaverse Werkplaats

XR-lab focust op het ontwikkelen van innovatieve vorm van onderwijs. Dit doen ze door in nauwe samenwerking met bedrijven te werken. Met de expertise van deze bedrijven wordt er heel efficiënt en innovatief onderwijs gegeven in de leeromgeving.

U-TECH Community

We zien op de regionale arbeidsmarkt een mismatch door een groeiende vraag, maar onvoldoende aanbod van medewerkers met digitale skills. De U-TECH community brengt bedrijfsleven, overheid en opleiders samen om werk te maken van ontwikkeling, behoud en aantrekken van ICT-talent.

Anders Organiseren in het Onderwijs

Utrecht Leert heeft praktijkgericht onderzoek laten doen naar anders organiseren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Utrecht. De belangrijkste aanbevelingen: zorg voor eigen beslis- en regelruimte voor docenten en studenten, ondersteuning vanuit leidinggevende en doelgerichte onderlinge samenwerking.

MaakJeStap​

MaakJeStap is de online gids voor jouw loopbaan & ontwikkeling in de regio Utrecht. Het geeft alle informatie die je nodig hebt over beroepen, opleidingen, cursussen en trainingen in de regio Utrecht. De Utrecht Talent Alliantie werkt nauw samen met MaakJeStap om te zorgen dat dit hét platform voor leven lang ontwikkelen wordt in de regio Utrecht.

Utrecht Creative Community​

Utrecht Creative Community (UCC) is een groeiende samenwerking binnen de regio Utrecht die zich richt op de professionalisering van de vele zzp’ers, mkb’ers en flexwerkers die in de creatieve sector werkzaam zijn. UCC is aangesloten bij de Utrecht Talent Alliantie en ontvangt een driejarige impulssubsidie van de provincie voor de opstartfase.

Future Care Labs

Door slimme innovaties aan te bieden in de Future Care Labs worden ruimtes gecreeërd om te experimenteren en te oefenen met zorgtechnologie. Ook het ervaren van zorg op deze wijze is deel van het leerproces. Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland leidt samen met de regionale zorgorganisaties op en probeert hierin zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (toekomstige) zorgvraag. Door de krachten van Zorg- Techniek- en ICT- opleidingen te bundelen, leveren zij een bijdrage aan de innovatievraag die speelt in de regionale arbeidsmarkt.

Health Innovation School​

De Health Innovation School (HIS) richt zich op iedereen die direct of indirect werkzaam is binnen het domein van gezondheid, zorg en welzijn. De HIS staat voor leren innoveren en bouwen aan een innovatiecultuur in de eigen regio. Het programma is ontwikkeld als antwoord op de groeiende hoeveelheid veranderingen waar organisaties en mensen mee in aanraking komen. Harder werken is niet de oplossing, slimmer werken wel! De missie van de HIS is het borgen van de juiste kennis en vaardigheden op het gebied van sociale innovatie bij talentvolle koplopers in de regio.

Jouwzorgbaan.nl

Jouwzorgbaan.nl is dé site voor werken en leren in zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek. De loopbaan van (toekomstige) professionals in zorg en welzijn staat centraal. Het loopbaanplatform biedt inspiratie en informatie over werken en leren in zorg en welzijn. Het helpt mensen online en persoonlijk (één-op-één loopbaancoaching) op weg bij een oriëntatie op de vele mogelijkheden in de sector zorg en welzijn. Ook is het dé plek voor vacatures, vakantiewerk en leerplekken in Midden-Nederland.

Zorgversterkers

De Zorgversterkers is een netwerkinitiatief van de Gemeente Utrecht en Utrechtzorg waarin samen met diverse partners en beroepsopleiders mensen worden begeleid bij een loopbaanswitch naar de sector zorg en welzijn. De Zorgversterkers heeft als doel om met een combinatie van oriëntatie, onderwijs en flexibel werkgeverschap om zo te zorgen voor meer instroom en minder uitstroom van goed personeel. Deze branche-overstijgende aanpak houdt in dat professionals in zorg en welzijn met elkaar worden 'gedeeld’ binnen verschillende organisaties.

Utrechtzorg

Utrechtzorg is de arbeidsmarktorganisatie voor zorg en welzijn in de regio Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi & Vechtstreek. Samen met ruim 85 aangesloten werkgevers wordt er samen gewerkt aan een gezonde regionale arbeidsmarkt waarin alle zorg- en welzijnsorganisaties beschikken over voldoende en bekwaam personeel, nu en in de toekomst. Utrechtzorg faciliteert de samenwerking tussen alle betrokken partijen in de regio: zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en andere stakeholders.

Praktijkverklaringen

Praktijkverklaringen bieden de mogelijkheid voor mensen zonder startkwalificatie om in de praktijk geleerde werkzaamheden inzichtelijk te maken. In de regio Utrecht werken ruim 125.000 mensen zonder diploma. De Utrecht Talent Alliantie werkt samen met een groot aantal partners in de regio aan meer bekendheid over de mogelijkheden, begeleiding en beschikbare subsidies.

Impulsaanvraag

Kun je met jouw plan een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Utrecht Talent Alliantie? Misschien kun je dan wel aanspraak maken op financiering door provincie Utrecht, partner van de Utrecht Talent Alliantie.

Er is een subsidieregeling: kortweg impulsregeling genoemd. Deze regeling is bedoeld om innovatieve arbeidsmarktaanpakken in de regio Utrecht van de grond te krijgen. Een samenwerking van meerdere partijen met vernieuwende ideeën en potentie om een substantiële bijdrage aan de ambities en doelstellingen te leveren, kan een beroep doen op deze subsidie.

Contact
 • 1

  VERKENNEN: De initiatiefnemers bespreken hun ideeën met coördinator UTA. Deze geeft eerste feedback en maakt een inschatting van de kansrijkheid. Een idee is kansrijk als er direct en met impact wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelen van de agenda van UTA.

 • 2

  TOETSEN: De coördinator toetst bij de relevante koepels uit het supportteam hoe zij de rijpheid en de kansrijkheid van een initiatief inschatten en geeft feedback aan de initiatiefnemers.

 • 3

  INBRENGEN: Bij voldoende kansrijkheid krijgen initiatiefnemers de gelegenheid hun plan, met eventuele aanpassingen op basis van eerdere feedback, te pitchen bij de leden van het supportteam.

 • 4

  EXPERTOORDEEL: Aan de hand van objectieve criteria geeft het supportteam een oordeel met een onderbouwing en een eventueel advies voor verbetering.

 • 5

  IMPULSPLAN: Het verbeterde plan wordt met advies voorgelegd aan de stuurgroep voor een impulsplan. Als alle lichten op groen staan kan de impulsaanvraag worden ingediend.

5 stappen naar een succesvol impulsplan

Tijdens het gehele proces wordt een initiatiefnemer begeleid door de coördinator UTA met ondersteuning van het kernteam UTA. In dit overzicht zie je hoe dit proces verloopt. Zorgvuldig en snel.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor financiering en de voorwaarden? Neem dan contact op met Joyce Oomen, coördinator van de Utrecht Talent Alliantie: