EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com
Home

Samen Sterk voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Grote maatschappelijke transities, zoals de digitale transitie en klimaattransitie, zorgen dat de arbeidsmarkt snel en sterk verandert. Beroepen veranderen en vragen om andere vaardigheden van medewerkers. De komende jaren zijn veel extra mensen nodig in specifieke beroepen om deze transities te realiseren. Tegelijkertijd kampt Nederland met de krapste arbeidsmarkt van de EU en ligt de arbeidsmarktkrapte in regio Utrecht ruim 20 procent hoger dan het Nederlands gemiddelde. Om onze beroepsbevolking uit te rusten met die kennis en vaardigheden om mee te veranderen en mogelijk van sector te wisselen, is Leven Lang Ontwikkelen noodzakelijk. In de regio slaan we de handen ineen om te zorgen dat Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen vanzelfsprekend wordt.

Budgetten beter benutten
Om- en bijscholing zijn cruciaal om tekorten en de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en de mobiliteit te vergroten. De middelen voor scholing en begeleiding zijn aanwezig, net als de stimuleringsmaatregelen en hulplijnen. Op dit moment ontbreekt het aan een heldere, consistente en toegankelijke financieringsstructuur in de regio Utrecht. Hierdoor blijven huidige budgetten voor leren en ontwikkelen vaak onderbenut. Bovendien is de huidige versnippering en onduidelijkheid funest voor het bereiken van ieder individu.

Regionaal Talentfonds
Er is in de regio een krachtige infrastructuur van gemeenten en provincies, werkgevers, arbeidsmarktsectoren, UWV en publieke en private opleiders. Al deze partijen maken deel uit van de Utrecht Talent Alliantie en werken aan ondersteuning van burgers in hun ontwikkeling.

De partners binnen de Utrecht Talent Alliantie zetten zich in om dit jaar te starten met het Talentfonds Regio Utrecht. Middels het Talentfonds kunnen we bovenop bestaande middelen, aanvullende begeleidings- en scholingsmiddelen naar de regio halen. We bundelen de bestaande middelen als het ware “onder de motorkap” en ontsluiten ze via onder andere het online platform MaakJeStap. Doel is dat mensen die wonen in de regio Utrecht gemakkelijk om- en bijscholing kunnen volgen. Specifiek voor kraptesectoren zoals zorg, ict, onderwijs en techniek en die bijdragen aan maatschappelijke transities. Het fonds is er voor iedereen maar vooral voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

In de uitvoering gaan we nauw samenwerken met bestaande uitvoeringsorganisaties zoals de Leerwerkloketten en Regionale Mobiliteitsteams om kennis, kunde, capaciteit en scholingsmiddelen dicht bij elkaar te organiseren en richting individu als “één loket” naar buiten te treden, zowel online als offline. Bovendien is deze bestaande infrastructuur een sterke basis om, in samenwerking met het Talentfonds de eerder genoemde aanvullende middelen naar de regio te  halen.


Samen sterk richting het
Rijk
Met de vorming van een nieuw kabinet breekt er een tijd aan, waarin grote keuzes worden gemaakt onder andere over de snel veranderende arbeidsmarkt en de manier waarop we deze vorm geven. Cruciaal daarbinnen is de wendbaarheid en het lerend vermogen van Nederland, dat wordt samengevat in een Leven Lang Ontwikkelen beleid.

De komende tijd wil de EBU in gesprek gaan met het Rijk en de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor het Talentfonds Regio Utrecht. Middelen vanuit het Rijk zijn namelijk hard nodig om onze regionale arbeidsmarktagenda uit te voeren.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Heb je een vraag? Neem dan gerust contact op met Joyce Oomen, programmacoördinator van de UTA. Joyce@utrechttalentalliantie.nl

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *