EN

You are leaving our website and will be forwarded to the international website for the Utrecht Region. Via this website, our Team International helps foreign businesses expand to Utrecht Region. By following this link you will be forwarded to this external website: https://invest.utrechtregion.com


Go to invest.utrechtregion.com

Blog: 'Onmisbare schakel' door Fatma Koser Kaya - wethouder gemeente Amersfoort

Economie, onderwijs en de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan, zijn meer dan ooit met elkaar verstrengeld. Vraagstukken als klimaatadaptatie, verduurzaming, de energietransitie, de woningbouwopgave en mobiliteit zijn bepalend voor onze brede -materiële en immateriële- welvaart en het behoud daarvan in de toekomst. En juist in enkele van de sectoren die voor de oplossingen voor die vraagstukken essentieel zijn, zoals de bouw en techniek, zijn de arbeidstekorten het meest nijpend. Maar ook in andere fundamentele sectoren zoals de zorg en het onderwijs. Dat is een urgent probleem dat in potentie bepaalt of onze maatschappij klaar is voor de toekomst. Overheid, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven en werknemers kunnen dat probleem niet oplossen door afzonderlijk langs elkaar heen te werken. De Utrecht Talent Alliantie is in dat netwerk een onmisbare schakel.

Onze regio mag zichzelf gelukkig prijzen met een sterk aanbod van arbeidskrachten. We bezitten zowel innovatieve denkkracht als praktisch vakmanschap, zowel denkers als doeners. Maar ook hier kampen we met een krappe arbeidsmarkt. Vraag en aanbod moeten nog beter op elkaar aansluiten, zodat iedereen zijn of haar talent kan inzetten. Werknemers, werkgevers en het onderwijs moeten weten waar, bij welk loket ze terecht kunnen en hoe ze elkaar kunnen vinden. De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen en daarom is het goed dat we hier, verenigd in de UTA, in regionaal verband aan werken.

Samenwerking tussen overheden, bedrijven, onderwijs en werknemers is noodzakelijk om vraag naar goed geschoolde mensen in de belangrijkste tekortsectoren te beantwoorden en om iedereen perspectief op werk te bieden. We bundelen regionaal de krachten om snel en effectief te kunnen schakelen. Onze regio is op die manier een proeftuin voor manieren om de arbeidsmarkt en de aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs te versterken.

Ik ben bezig aan mijn laatste weken als wethouder. Voor de verkiezingen besloot ik, ongeacht de uitslag, niet terug te keren in een nieuw college. Het vervolg van wat we met elkaar hebben opgezet, zal ik daarom van een afstandje volgen. Er is de afgelopen jaren uitvoerig nagedacht en gesproken over de strategie, en inmiddels worden de eerste uitwerkingen van wat we willen bereiken zichtbaar. Het online platform voor loopbaanontwikkeling MaakJeStap is een mooi concreet voorbeeld. De opdracht voor nu is om nog meer van de goede ideeën en vernieuwende concepten van de afgelopen jaren verder te concretiseren.

Met trots kijk ik erop terug dat Amersfoort een van de partijen is die aan de wieg heeft gestaan van de UTA. Want we zijn een sterke regio, maar kiezen ervoor om niet achterover leunen. We investeren in mensen, onderwijs en bedrijven om de sterke regio te blijven die we zijn. Daar hoeven we niet bescheiden over te zijn. Ook niet richting Den Haag. We mogen best nog meer en nog vaker benadrukken hoe belangrijk onze regio voor Nederland is.

Fatma Koşer Kaya

Op de hoogte blijven van nieuws en events?

Schrijf je in
  •  *
  •  *
    naam@bedrijf.nl
  •  *
  •  *